CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ tư, Ngày 15/10/2014 Facebook
Dự thảo Quy chế tổ tự quản bảo vệ môi trường xóm tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
Quy chế tổ tự quản bảo vệ môi trường xóm tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

QUY CHẾ

Tổ tự quản bảo vệ môi trường xóm………………………xã Tức Tranh - Huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên

 

- Căn cứ khoản 2 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày…….tháng……năm 2014.

CHƯƠNG I. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tổ tự quản bảo vệ môi trường (BVMT) xóm là tổ chức quần chúng được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đồng thời là tổ chức nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ môi trường của toàn xóm;

Điều 2. Tổ tự quản BVMT chịu sự quản lý trực tiếp của UBND xã;

Điều 3. Thành viên, tổ trưởng, tổ phó tổ tự quản BVMT do đại diện hộ dân trong xóm trực tiếp bầu, chịu trách nhiệm trước toàn thể nhân dân và UBND xã;

Điều 4. Tổ tự quản BVMT hoạt động trên tinh thần tự nguyện, cộng đồng trách nhiệm, tuân theo quy chế, quy ước tập thể của xóm và quy định của pháp luật;

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TỰ QUẢN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 5. Số lượng thành viên trong tổ tự quản BVMT là …… người, ban quản lý tổ gồm 3 người: 1 tổ trưởng, 2 tổ phó.

Điều 6: Tổ tự quản BVMT do Ủy ban nhân dân xã ra quyết định thành lập.

Điều 7. Nguyên tắc làm việc: Độc lập, tự chủ, cùng tham gia, cộng đồng trách nhiệm;

Điều 8. Hoạt động của tổ tự quản BVMT

a) Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BVMT, xoá bỏ các thói quen làm mất vệ sinh, xả rác bừa bãi ra ao, hồ, sông suối, nơi công cộng, gây tiếng ồn… do hoạt động sản xuất, chế biến sản phẩm chè, chế biến lâm sản, các dịch vụ cơ khí, vật liệu xây dựng, thực phẩm và giết mổ gia súc, gia cầm.

b)Tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường làng nghề và chế biến sản phẩm chè, chế biến thực phẩm: (có ko).

Tổ chức các buổi lao động công ích, khơi thông cống rãnh, không xả rác bừa bãi ra sông, suối, ao, hồ, mương, máng làm ảnh hưởng nguồn nước.

Hướng dẫn thu gom rác thải và đổ rác đúng nơi quy định trên địa bàn toàn xóm;

          Tuyên truyền, hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất chế biến chè, chế biến thực phẩm và giết mổ của xóm.

c) Vận động các hộ dân trong xóm đóng góp tiền để mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác xử lý môi trường.

d) Phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường.

đ) Xây dựng, giám sát thực hiện các quy định, quy ước, chế tài về bảo vệ môi trường tại xóm;

e) Thực hiện các hoạt động dịch vụ môi trường:

- Định kỳ phun xử lý khử mùi phân gia súc trong xóm.

- Cung ứng chế phẩm sinh học cho người dân khi có nhu cầu.

- Thu gom rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bao bì vật tư nông nghiệp ngoài đồng ruộng, tập kết đến nơi quy định để xử lý.

g) Định kỳ mỗi tháng họp tổ tự quản BVMT 1 lần;

h) Khi có công việc đột xuất tổ trưởng tổ tự quản BVMT triệu tập và điều hành cuộc họp mở rộng, thành phần bao gồm đại diện các hộ gia đình và các ban ngành đoàn thể trong xóm;

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn của tổ tự quản BVMT

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện quy ước về việc bảo vệ môi trường xóm;

b) Niêm yết, tuyên truyền, phổ biến các quy định, đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường xóm;

c) Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện quy định giết mổ và chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh môi trường.

d) Ngăn chặn và xử lý những hành vi gây ô nhiễm môi trường xóm;

đ) Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại môi trường xóm;

e) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã về tình hình hoạt động của tổ tự quản;

g) Lắng nghe, ghi nhận những phản ảnh của cán bộ và nhân dân về tình hình bảo vệ môi trường trên địa bàn xóm;

h) Đại diện cho người dân đối thoại, đàm phán với cấp chính quyền về các vấn đề, chính sách liên quan đến môi trường;

Điều 10: Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Tổ trưởng

a) Triệu tập và chủ trì các hội nghị, cuộc họp;

b) Tổ chức thực hiện quy chế của tổ, quy ước của xóm liên quan đến vấn đề môi trường;

Xử lý những vi phạm về môi trường theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện kế hoạch của tổ;

d) Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong tổ thực hiện các hoạt động liên quan đến vấn đề môi trường;

e) Ủy quyền cho tổ phó điều hành khi vắng mặt.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI DÂN

Điều 11. Trách nhiệm

Hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường sau đây:

a) Phân loại rác thải tại hộ.

          b) Đào hố rác gia đình theo kích thước quy định, thu gom và tiêu hủy, chôn, đốt …

          c) Không xả nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường;

d) Không vứt xác gia súc, gia cầm, bao bì thuốc BVTV bừa bãi ra môi trường;

đ) Chất thải chăn nuôi, chất thải nông nghiệp xử lý đúng quy trình kỹ thuật;

e) Nộp đủ và đúng thời hạn các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định của xóm và pháp luật;

g) Tham gia đầy đủ các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng do tổ tự quản bảo vệ môi trường tổ chức;

h) Khi phát hiện những người có hành vi gây ô nhiễm môi trường báo cáo với tổ tự quản BVMT;

          Hộ gia đình không được làm thay đổi hiện trạng của môi trường nếu chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

i) Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, và thực hiện đúng pháp luật bảo vệ môi trường;

k) Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí gia đình văn hóa;

Điều 12. Quyền lợi

a) Được hưởng dịch vụ xử lý môi trường do tổ tự quản BVMT, nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai tại địa phương cung cấp;

b) Được tham dự các buổi thảo luận xây dựng quy chế, quy ước bảo vệ môi trường xóm;

c) Được cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ thuật, công nghệ xử lý môi trường;

d) Được cung cấp thông tin về chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến vấn đề môi trường;

đ) Được tham quan, học tập mô hình điển hình về bảo vệ môi trường;

e) Được tham gia đối thoại, đàm phán với chính quyền về các chính sách liên quan đến môi trường xóm;

CHƯƠNG IV

HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 13. Kinh phí hoạt động

- Chủ yếu từ đóng góp của các hộ dân trong xóm; vận động mỗi hộ dân đóng góp 3000đ – 5000đ/hộ/tháng gọi là Quỹ vệ sinh môi trường, một phần lớn để chi bồi dưỡng cho hoạt động của tổ bảo vệ môi trường.

- Từ hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức.

Điều 14. Quản lý tài chính

- Thủ quỹ của tổ tự quản quản lý.

- Có sổ sách theo dõi. Hàng tháng báo cáo trước tổ.

- Định kỳ 6 tháng 1 lần họp công khai tài chính trước toàn xóm.

Điều 15. Sử dụng tài chính

- Chi phí cho các cuộc họp, văn phòng phẩm, sửa chữa trang thiết bị,…

- Chi phí cho 2 – 3 lao động chuyên thu gom rác, bao bì thuốc BVTV… đến nơi tập kết.

CHƯƠNG V

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, BẤT ĐỒNG

Điều 16. Giải quyết tranh chấp, bất đồng

a) Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, bất đồng giữa các hộ gia đình thì các hộ tự hòa giải, nếu không hòa giải được tổ tự quản đứng ra giải quyết. nếu tổ tự quản không giải quyết được báo cáo UBND xã để giải quyết.

b) Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, bất đồng giữa tổ tự quản và hộ gia đình tổ tự quản và hộ gia đình tự hòa giải, nếu không hòa giải được UBND xã là người đứng ra giải quyết.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy chế này được áp dụng từ ngày ..... tháng ….. năm 2014 cho tất

cả các hộ gia đình trong xóm;

Điều 18. Trưởng xóm phối hợp với tổ tự quản BVMT chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế;

Điều 19. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo với UBND xã;

Điều 20. Quy chế này có thể được điều chỉnh bổ sung khi có nhu cầu.

                                                                       Thay mặt tổ tự quản BVMT

                                                                                       Tổ Trưởng

Tác giả: UBND xã (Thông tin từ UBND xã )

Bình luận

Tintuc